ഒറ്റ വിവരാവകാശ അപേക്ഷ മതി, കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ആക്കാം