എല്ലാ മുദ്രപത്ര ഇടപാടുകൾക്കും ഫ്രെബുവരി 1മുതൽ ഇ സ്റ്റാമ്പിംഗ് സംവിധാനം

എല്ലാ മുദ്രപത്ര ഇടപാടുകൾക്കും ഫ്രെബുവരി 1മുതൽ  ഇ സ്റ്റാമ്പിംഗ് സംവിധാനം

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മുദ്രപത്ര ഇടപാടുകൾക്കും ഫ്രെബുവരി 1 മുതൽ  ഇ സ്റ്റാമ്പിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്തരവ്. നിലവിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ മുദ്രവിലയുള്ള  ഇടപാടുകൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഇ സ്റ്റാമ്പിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.  ഫ്രെബുവരി 1 മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള ഇടപാടുകൾക്കും ഇ സ്റ്റാമ്പിംഗ് സംവിധാനമാകും ഉപയോഗിക്കുക.